Algemene Voorwaarden

DEFINITIES


Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen, dan
wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

deze algemene voorwaarden, zoals deze ter beschikking zijn gesteld bij het
aangaan van de Overeenkomst;
het Burgerlijk Wetboek;
de partij die deze Algemene Voorwaarden hanteert bij de aanname en
uitvoering van de Overeenkomst;
de wederpartij van Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst
waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Gebruiker zich tegen
betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt
werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten en waarbij de Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e
Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen
die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd
en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt
gevierd.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene
Voorwaarden het volgende:
een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een
rechtspersoon; en
het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een
mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.
Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Offertes
Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 3 - Medewerking door de opdrachtgever
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht
Artikel 5 - Geheimhouding
Artikel 6 - Intellectuele eigendom
Artikel 7 - Honorarium
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Reclames
Artikel 10 - Leveringstermijn
Artikel 11 - Opzegging
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Contractsoverneming
Artikel 14 - Internetgebruik
Artikel 15 - Vervaltermijn
Artikel 16 - Nawerking
Artikel 17 - Algemene voorwaarden van opdrachtgever
Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1 OFFERTES

1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat
ook na aavaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 Werkdagen na het
ontvangen van de aanvaarding geschiedt, is de Overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging waarbij onder andere de
Algemene Voorwaarden worden geaccordeerd, dan wel enige schriftelijke of digitale correspondentie betreffende
acceptatie van de offerte. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de
getekende opdrachtbevestiging door Gebruiker schriftelijk retour is ontvangen en 6 Werkdagen zijn gepasseerd.
Tevens komt de Overeenkomst terstond tot stand indien de Overeenkomst door zowel Gebruiker als
Opdrachtgever wordt getekend. Zolang de opdrachtbevestiging nog niet is ontvangen en er tevens geen
Overeenkomst door zowel Gebruiker als Opdrachtgever is getekend, houdt Gebruiker zich het recht voor zijn
(personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door
Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist
en volledig te weergeven.
2. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie,
afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de
Overeenkomst voorvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4. Elke tussen Opdrachtgever en Gebruiker gesloten overeenkomst is volledig bindend tussen hen, tenzij
Gebruiker binnen 12 dagen na de totstandkoming van die overkomst ontbindt.

Artikel 3 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER


1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Gebruiker
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de taken, zoals
overeengekomen in de Overeenkomst, tijdig en in de door Gebruiker gewenste vorm en wijze aan
Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Gebruiker onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en
omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en
bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Gebruiker wordt voorzien van kantoorruimte en overige
faciliteiten die naar het oordeel van Gebruiker noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en
die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het
gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde
(computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van
afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
5. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Gebruiker noodzakelijk
geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Gebruiker in staat te stellen de werkzaamheden te
verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de
opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en
ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voort vloeiende extra kosten en extra honoraria,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens,
bescheiden, faciliteiten en/of personeel komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT


1. Alle werkzaamheden die uit naam van Gebruiker verricht worden, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en
vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is
sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch
neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zo veel mogelijk in acht. Indien in de
opdrachtbevestiging/engagement letter (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Gebruiker
zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de
Overeenkomst beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit
voorgaande heeft Gebruiker het recht om dergelijke medewerkers zonder overleg met Opdrachtgever te
vervangen.
3. Gebruiker kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe
de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Gebruiker
echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan
Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf
niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts
overgaan na daarover met Gebruiker overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze
betrekken van een derde bij de uitvoering van de Overeenkomst belangrijke invloed kan hebben op de
mogelijkheden van Gebruiker om de verplichting uit de Overeenkomst correct na te komen.

5. Gebruiker houdt terzake van de werkzaamheden uit de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin
kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Gebruiker.

Artikel 5 GEHEIMHOUDING


1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel anders verplicht, is Gebruiker en een ieder
die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden verricht die uit de Overeenkomst
voortvloeien, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is
verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Gebruiker niet gerechtigd de vertrouwelijke
informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel
dan waarvoor de informatie werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
Gebruiker voor zichzelf optreedt in een civiele-, fiscale- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang
kan zijn.
3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot
openbaarmaking of daartoe door Gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal
Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van
Gebruiker, niet aan derden openbaren.
4. Gebruiker en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te
schakelen derden.
5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Gebruiker gerechtigd tot het vermelden in
hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Gebruiker en slechts ter indicatie van
de ervaring van Gebruiker. Informatie die naar zijn aard dusdanig vertrouwelijk is dat verspreiding daarvan
Opdrachtgever ernstig zou benadelen, valt niet onder deze uitzondering.

Artikel 6 INTELLECTUELE EIGENDOM


1. Gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest
welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom
heeft of geldend kan maken.
2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere
geestesproducten van Gebruiker, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie
is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Gebruiker toegestaan. Indien de algemene voorwaarden
van Opdrachtgever tevens van toepassing zijn verklaard bij het aangaan van de Overeenkomst, wordt een
beding waarin deze toestemming door Gebruiker wordt geacht te zijn gegeven uitdrukkelijk door Gebruiker van
de hand gewezen. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik
binnen zijn eigen organisatie, voor zover het bedrijfsbelang van Opdrachtgever dat vereist. Ingeval van
tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 HONORARIUM


1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat deze geheel is uitgevoerd,
tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Gebruiker
gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
2. Het honorarium van Gebruiker is exclusief reiskosten en onkosten van Gebruiker en exclusief declaraties van
door Gebruiker ingeschakelde derden, voor zover hier bij de Overeenkomst geen afspraken over zijn gemaakt.
3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen)
worden opgelegd.

Artikel 8 BETALING


1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen
na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking
ten gunste van een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende
facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
2. Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Gebruiker ten minste
éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In

dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het
tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van
invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van
Opdrachtgever. Indien Gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever
buitengerechtelijke kosten conform de "Wet normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van
voldoening buite rechte" (hierna: "WIK") verschuldigd.
3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Gebruiker
daartoe aanleiding geeft, is Gebruiker gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze
onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Gebruiker te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien
Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Gebruiker gerechtigd, onverminderd zijn overige
rechten, de verdere uitvoering van zijn deel van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
Opdrachtgever aan Gebruiker uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Ingeval de Overeenkomst meerdere Opdrachtgevers kent, zijn Opdrachtgevers voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van
het volledige factuurbedrag.

Artikel 9 RECLAMES


1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen
15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde
dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten door Gebruiker waarop de
reclame geen betrekking heeft.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) nakomen van de Overeenkomst tegen restitutie naar
evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 10 LEVERINGSTERMIJN


1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of
materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden
afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Gebruiker is ontvangen, respectievelijk de informatie
en/of materialen geheel aan hem ter beschikking is/zijn gesteld.
2. Omdat de duur van de Overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de
informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de
werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.
3. De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Gebruiker de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert
binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke
termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11 OPZEGGING


1. Opdrachtgever en Gebruiker kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven
opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
2. De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd
zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te
voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering
treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de
bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is
ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Gebruiker recht op vergoeding
van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten
die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals
onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan Gebruiker zijn toe te rekenen. Het minimale bedrag betreffende deze
vergoeding ligt op 10% van het totale overeenstemde bedrag.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Gebruiker, heeft Opdrachtgever recht op medewerking
van Gebruiker bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die
opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Gebruiker behoudt in alle gevallen
van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte
werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan
toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de
werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in
rekening gebracht.
4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en
documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te
stellen.


Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID


1. Gebruiker zal de verplichtingen uit de Overeenkomst naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van Gebruiker kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat
Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de daardoor
ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat deze schade heeft geleden door een
fout van Gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker slechts voor directe schade
aansprakelijk en niet voor meer dan de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van € 1.000, indien het
factuurbedrag hoger dan € 1.000 ligt.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen
worden; of
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
de Algemene Voorwaarden.
3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten,
rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of
informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Gebruiker gegeven vrijblijvende inlichtingen of
adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
4. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat
Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont
dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is
veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Gebruiker en tenzij enige dwingende
(inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
5. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de
door Gebruiker voor de nakoming van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever,
Gebruiker of derden.

Artikel 13 CONTRACTSOVERNEMING


1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij
Gebruiker hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Gebruiker is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te
verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen
uit de Overeenkomst aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde
aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet
anders overeenkomen.
2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Gebruiker ter zake van alle aanspraken van
derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door
Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende
(inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 14 INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, voorvloeiend uit de Overeenkomst, zullen Opdrachtgever en
Gebruiker op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren.
Zowel Gebruiker als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's leven zoals -
maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Gebruiker stellen hierbij vast jegens
elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge
van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Gebruiker zullen al hetgeen redelijkerwijs van
ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's.
In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Gebruiker ontvangen mail, is de inhoud
van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 15 VERVALTERMIJN


Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden
van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Gebruiker in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf
het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens
gebruiker kan aanwenden.


Artikel 16 NAWERKING


De bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard
de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht
blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 17 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPDRACHTGEVER


1. Voor zover algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing worden verklaard geldt dat deze
uitdrukkelijk van de hand worden gewezen indien de inhoud daarvan niet vereenigbaar is met de bepalingen
uit de Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE


1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. Mochten een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden worden
vernietigd of nietig verklaard, dan doet dit niet af aan de gelding van de overige bepalingen.
3. Inzake alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de
Gebruiker, tenzij op grond van een dwingende wettelijke bepaling een andere rechter bevoegd is.